Åpne som pdf 10.06.2016

10.06.2016

1. Generelt

 1. Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin ”Standard kraftleveringsavtale”, av 01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende særvilkår av 01.01.2017 for avtalen. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i "Standard kraftleveringsavtale".
 2. Ved bestilling gir kunden Trondheim Kraft fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet.
  • innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet, for å gjennomføre leverandørbyttet.
  • melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Trondheim Kraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
  • innhente målerverdier innen kl 09:00 etterfølgende dag, dersom kunden har installert avansert målersystem.
 3. Trondheim Kraft må ha mottatt målerstand fra kunde for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn 20 dager
 4. Som kunde får en informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Trondheim Kraft, Trondheim Kraft Fordel og våre samarbeidspartnere per e-post og sms. Som kunde regnes alle personer over 18 år som er tilknyttet målepunktet. En kan når som helst trekke tilbake samtykket. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra Trondheim Kraft.
 5. For å sikre tilgjengelighet for kunden samler Trondheim Kraft all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale i Min side, med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Trondheim Kraft har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.
 6. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personoplysninger

Kort oppsummering av punkt 1:

Så snart du har gitt oss din måleravlesning, ordner vi alt det praktiske for deg. Som takk for at du blir kunde gir vi deg nye fordeler hver måned.

2. Leveringsvilkår

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.
 2. Trondheim Kraft har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Trondheim Krafts forpliktelser etter denne avtale i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.
 3. Strømleveransen fra Trondheim Kraft starter vanligvis 2-3 uker etter inngått avtale.
 4. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Trondheim Kraft anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet. Før flytting, må kunden ta kontakt med Trondheim Kraft for videreføring av strømavtalen.
 5. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Trondheim Kraft gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av Trondheim Kraft som leverandør på den nye adressen.
 6. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 7. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
 8. Trondheim Kraft kan etter denne avtale endre priselementene (faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side, via direkte skriv til kunde eller på annen egnet måte. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

Kort oppsummering av punkt 2:

Det kan ta et par uker før alt det praktiske rundt strømleveransen er ordnet. I mellomtiden vil vi foreta en rutinemessig kredittsjekk. Som kunde kan du logge inn på Min side. Der finner du oppdaterte priser og info om endringer.

3. Betalingsvilkår

 1. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra netteier gjennom året, kan få avregning månedlig eller annenhver måned. Da vil beregnet beløp for inneværende periode være inkludert i fakturaen, med betalingsfrist i siste dagen i forbruksperioden.
 2. Kunder får beregnet beløp med betalingsfrist den siste dagen i forbruksperioden. Beløpet blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Avregning basert på avlest eller stipulert målerstand, skjer vanligvis ved årsskiftet. Beregnet beløp for 1. periode er inkludert i samme faktura.

  Generelt:
 3. Kunden gir Trondheim Kraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Trondheim Kraft på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Trondheim Kraft uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. Kunden kan ved melding til Trondheim Kraft avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet.
 4. Kunden gir videre Trondheim Kraft rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Trondheim Kraft er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Trondheim Kraft ved at det utbetales fra Trondheim Kraft eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
 5. Avtale om e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Trondheim Kraft AS (org. nr.: 976 944 682) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Trondheim Kraft AS.
 6. Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.
 7. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, minimum 12 dager fra produksjon av faktura, kan Trondheim Kraft eller Trondheim Krafts innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Trondheim Kraft benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.
 8. For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper et gebyr på kr 49.
 9. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Trondheim Kraft utbetales bare beløp over 50 kr.
 10. Dersom kunden har valgt "Full Kontroll" gjelder også vilkår for Full Kontroll.
 11. Dersom kunden har valgt "Trippelgaranti" gjelder også vilkår for Trippelgaranti.
 12. Inkludert i avtalen er Trondheim Kraft 100 % Fornøyd. Dersom kunden ikke er fornøyd med avtalen, kan kunden etter 3 måneder fra oppstart av kundeforholdet få tilbakebetalt fastbeløpet for perioden kundeforholdet varer. Kunden betaler kun for strømmen som er brukt og eventuelle tilleggstjenester. Garantien avgrenses til å gjelde de 3 første månedene etter leveringsoppstart. Trondheim Kraft 100 % Fornøyd kan ikke gjøres gjeldende etter 4 måneder fra oppstart.

Kort oppsummering av punkt 3:

Som kunde får du fornøydgaranti med på kjøpet, og du kan velge elektronisk faktura dersom du vil unngå fakturagebyr.

4. Betingelser for Spotpris Online

 1. Spotprisen beregnes gjennomsnittlig per måned og er basert på Nord Pools områdepris i kundens leveringsområde. Kunden informeres om månedspris via faktura.
 2. I tillegg til strømprisen har avtalen et påslag per kWh. Påslaget inkluderer kostnader til offentlig pålagte elsertfikater og kan endres med to ukers varsel via Trondheim Krafts internettsider eller Min side. Påslaget kan variere mellom kunder, utfra eventuelle fritak for elsertifikater og tidspunktet for avtaleinngåelse.
 3. Faktura sendes månedlig. I tillegg forutsetter avtalen at kunden inngår avtalegiro og efaktura. Dersom det ikke er inngått avtale om både avtalegiro og efaktura innen en måned fra mottak av første faktura blir kundeforholdet overført til Garantert Innkjøpspris
 4. Avtalen løper inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

4. Betingelser for EuroBonus-avtalen

 1. Strømprisen som leveres er Trondheim Krafts Innkjøpspris. Med Innkjøpspris menes i denne avtalen: et timeveid gjennomsitt av spotprisen fra strømbørsen Nordpool per måned med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres.
 2. EuroBonus-avtalen har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. Det variable påslaget kan endres med 2 ukers varsel på Trondheim Krafts internettsider eller i Min side. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.
 3. Innkjøpsprisen for hver måned er kjent ca. 1 uke etter månedens utløp og offentliggjøres på våre nettsider.
 4. Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.
 5. Eurobonus-poeng kan bare gis en gang per strømanlegg.
 6. Kunden må betale bruddgebyr kr. 500,- dersom strømleveranse fra Trondheim Kraft i en periode på tre måneder fra leveransens oppstart ikke gjennomføres. Etter utløpet av tremånedersperioden løper avtalen til den sies opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

4. Betingelser for Shell-avtalen

 1. Strømprisen som leveres er Trondheim Krafts Innkjøpspris. Med Innkjøpspris menes i denne avtalen: et timeveid gjennomsitt av spotprisen fra strømbørsen Nordpool per måned med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres.
 2. Shell-avtalen har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. Det variable påslaget kan endres med 2 ukers varsel på Trondheim Krafts internettsider eller i Min side. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.
 3. Innkjøpsprisen for hver måned er kjent ca. 1 uke etter månedens utløp og offentliggjøres på våre nettsider.
 4. Rabatt kan bare gis en gang per strømanlegg.
 5. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

4. Betingelser for Variabel Online

 1. Variabel Online er en “standard variabel strømprisavtale”.
 2. Prisen på Variabel Online endres vanligvis med 2 ukers varsel. Prisendringer varsles via Trondheim Krafs internettsider eller Min side. Andre priselementer som fast månedlig beløp som er uavhengig fra strømforbruk kan innføres med 2 ukers varsel.
 3. Faktura sendes månedlig. I tillegg forutsetter avtalen at kunden inngår avtalegiro og efaktura. Dersom det ikke er inngått avtale om både avtalegiro og efaktura innen en måned fra mottak av første faktura blir kundeforholdet overført til Trondheim Kraft Variabel.
 4. Avtalen løper inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

4. Betingelser for Enkel Innkjøpspris

 1. Strømprisen som leveres er Trondheim Krafts Innkjøpspris. Med Innkjøpspris menes i denne avtalen: et timeveid gjennomsitt av spotprisen fra strømbørsen Nordpool per måned med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres.
 2. Avtalen Enkel Innkjøpspris har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. Det variable påslaget kan endres med 2 ukers varsel på Trondheim Krafts internettsider eller i Min side. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.
 3. Innkjøpsprisen for hver måned er kjent ca. 1 uke etter månedens utløp og offentliggjøres på våre nettsider.
 4. Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

4. Betingelser for Trondheim Kraft Variabel

 1. Trondheim Kraft Variabel er en "standard variabel strømprisavtale".
 2. Prisen på Trondheim Kraft Variabel Online endres vanligvis med 2 ukers varsel. Prisendringer varsles via Trondheim Kraft internettsider eller Min side.
 3. Faktura sendes månedlig. Kunden er selv ansvarlig for å oppgi gyldig e-postadresse til Trondheim Kraft ved bestilling og ved eventuelle endringer.
 4. Avtalen løper inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

5. Angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Last ned Angrerettskjema